(iFinnmark)

Jubelen sto i taket da styret i Helse Nord 23. februar 2011 vedtok bygging av nytt sykehus i Kirkenes. Takket være stort engasjement blant befolkningen var planene om nedbygging av spesialisthelsetjenesten i Øst-Finnmark slått tilbake. Folket hadde seiret.

Det nye sykehuset for Øst-Finnmark ble åpnet 12. oktober 2018. Det vil være galt å hevde at alt har gått på skinner. Utfordringene har stått i kø – både før, under og etter bygge- og innflyttingsprosess. Bygget er pr. dato ikke ferdigstilt, noe som overrasker de fleste av oss. Har direktøren noen formening om når dette vil være på plass?

Sykehusets viktigste ressurs er menneskene som arbeider der. De fleste vil være kjent med at mye av spesialisthelsetjenesten i Finnmark utføres av innleid personell. Slik har det vært gjennom mange år, og det er liten grunn til å tro at behovet for innleid kompetanse vil avta innen overskuelig framtid. I boligstrategi for Finnmarkssykehuset for perioden 2019 – 2024 kan man blant annet lese følgende:

«Som nevnt innledningsvis må Finnmarkssykehuset HF disponere et visst antall med boliger i forbindelse med nøkkelpersonell; turnuskandidater, anestesileger, gynekologer, barneleger, jordmødre og radiograf. Andre faggrupper som kan vurderes for tildeling her er spesialsykepleiere i akuttavdelingen etter prioritert rekkefølge: Operasjonssykepleiere, intensiv- og anestesisykepleiere, jordmor og barnesykepleiere. Prioriteringer innen psykisk helsevern og rus er som følger: Leger/psykiatere, psykologer, behandlerstillinger som psykiatriske sykepleiere/sosionomer/fysioterapeuter/vernepleiere/ergoterapeuter ... ... Andre stillingsgrupper kan også være aktuell for rett til tildeling av bolig alt etter som rekrutteringssituasjonen for visse stillingsgrupper i Finnmarkssykehuset HF endrer seg. Rett til tildeling gjøres med utgangspunkt i administrerende direktørs bestemmelse» ...

Boligstrategien forteller i tillegg at det skal etableres boenheter for sykehusets studenter.

Kirkenes sykehus skal dekke en rekke spesialisthelsetjenester for befolkningen i Øst-Finnmark. Mange vil derfor undre seg over at ikke gruppen pårørende er nevnt i boligstrategien. Kan vi håpe og tro at dette er en forglemmelse og ikke en ønsket tilstand?

Vi er kjent med at manglende boliger nær/i gangavstand fra sykehuset har skapt og skaper stor mistrivsel hos de ansatte. Dette fratar sykehuset mulighetene til å rekruttere og beholde kvalifisert helsefaglig personell. Dette er forhold som har direkte innvirkning på sykehusets evne til å levere pålagte tjenester, noe som rammer hele Øst-Finnmarks befolkning. Konsekvensen av manglende boliger er at Finnmarkssykehuset nå kjøper innkvartering for ansatte på hotell og korttidsleie hos private. Eksempelvis er vi kjent med at det for ikke lang tid tilbake ble inngått avtale med privat utleier for kr 15 000.- pr. måned for en leilighet? Er dette fornuftig pengebruk?

Vi vet at sykehuset leier flere lokaler rundt omkring i Kirkenes for administrativt personell og at det søkes ytterligere kontorlokaliteter. Det oppleves nesten som komisk når vi vet at Finnmarkssykehuset nå leier ca. 800 m² kontorplass på gamle Kirkenes sykehus. Ble det nye sykehuset bygget for framtiden? Hva tenker direktøren om at sykehuset nå arbeider med planer om å opprette en brakkerigg på sykehusområdet?

Boligstrategi Finnmarkssykehuset 2019–2024 slår fast at det er behov for 80 framtidige leiligheter. Kirkenes sykehus har pr. dato og mer enn 20 år framover langtidskontrakt som sikrer at det er tilgjengelig 30 boenheter i akseptabel avstand fra sykehuset. Dette betyr at det i tillegg til udekket behov for administrativt personell er behov for 50 boenheter. Da er ikke behovet for boplass for pårørende tatt med. Hva tenker direktøren å gjøre med dette?

I 2019 ble det utlyst konkurranse om ca. 30 boliger til ansatte. Denne ble avlyst. Hvorfor?

I styremøte for Finnmarkssykehuset 12. og 13. desember 2018 ble styret invitert til å fatte følgende vedtak:

«1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar boligstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2019–2024.

2. Styret ber om at ved eventuelle behov for større endringer i strategien før 2024 så legges saken fram for styret til behandling.»

Ble dette vedtatt? Finnmarkssykehuset har nylig annonsert behov for 10 boenheter i Kirkenes. Styrets boligstrategi er åpenbart ikke fulgt eller forsøkt fulgt opp. Er det større endringer i strategien og er dette behandlet i styret?

Mange av oss har dessverre ennå friskt i minne hva kampen om å få bygget det nye sykehuset kostet. Det er trist at brukerne gang på gang skal være vitner til at vedtatte offentlige tjenester og prosjekter ikke blir realisert og levert.

Med forventning om snarlig oppklarende svar.