Gå til sidens hovedinnhold

Norge - Russland, hvor går grensen?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(iFinnmark)

I min korte tid som Grensekommissær har jeg registrert at det er varierende oppfatninger, meninger og kunnskap om hvor grenselinjen mellom Norge og Russland (riksgrensen) faktisk går. Jeg finner det derfor betimelig med en presisering for å fjerne tvil og spekulasjoner før båt- og fiskesesongen starter.

Riksgrensen

Riksgrensens totale lengde er 197.7 km, hvorav 39.1 km på land, 78.6 km i elver og 80.0 km i vatn. På land er den godt markert med grensegate og grensemerker så der er det lite grunnlag for misforståelser. I elver og vann er det derimot annerledes. Her står norske og russiske grensemerker på land på hver sin side, og selve grensepunktet er fastsatt et sted i mellom disse. Mellom grensepunktene er det beregnet en linje som danner riksgrensen. Grensestolper og punkter er nøyaktig oppmålt med feilmargin på 0,1 meter. Alt dette er nedtegnet i en folkerettslig bindende avtale (protokoll) mellom Norge og Russland. Dette dokumentet er på 1043 sider og fastslår svært detaljert og nøyaktig hvor grensen går. Det er med andre ord ingen tvil eller diskusjonsgrunnlag om hvor grensen går.

Endrer grensen seg?

Den ovenfor nevnte protokollen ligger fast inntil Norge og Russland gjør en ny revisjon av riksgrensen. Det er avtalt mellom landene at slike revisjoner skal finne sted hvert 25. år. Gjeldende protokoll trådte i kraft i februar 2019. Neste gang grensen revideres blir da tidligst i 2044. Selv om grenselinjen i hovedsak følger djupålens løp i grenseelvene, og djupålen i noen tilfeller kan flytte seg ved naturlig påvirkning, vil den angivelsen av grenselinjens gang i vannområder som følger av protokollen være gjeldende. Grensen endres ikke inntil annet avtales.

Merking på grensevassdrag

Grensekommissariatet setter hvert år, i samarbeid med russiske myndigheter, ut bøyer i Pasvik for å markere grenselinjen. Disse forankres på grenselinjen med lodd og tau. I en bøyes natur ligger det at de kan drifte noe. Det betyr at den synlige delen av bøyen ikke nødvendigvis ligger nøyaktig på grenselinjen. Disse bøyene er ikke grensemerker. De er lagt ut for å hjelpe aktører på vannet til å unngå grenseoverskridelser. Ved ferdsel i nærheten av og mellom disse kreves det ekstra stor aktsomhet og gode posisjoneringsmetoder.

Hva så?

Fiske og ferdsel nær riksgrensen krever aktsomhet. Et godt råd ved ferdsel nær grensen er bokstavelig talt alltid å være på den sikre siden. Er du i den minste tvil om hvor grensen går, så hold deg på norsk side av grenselinjen med god margin og ikke ta sjanser. Overskridelse av riksgrensen er straffbart. Dette følger av vår nasjonale lovgivning. Denne lovgivningen er blant annet begrunnet med folkerettslige forpliktelser og avtaler som Norge må ivareta, og som Russland forventer at ivaretas. Jeg kan forsikre alle om at både norske og russiske myndigheter tar dette særdeles alvorlig. Konsekvensen av en overtredelse kan for den enkelte bli en straffereaksjon. I tillegg blir det en sak mellom Norge og Russland. Jeg, som Grensekommissær, må legge saken frem for russiske myndigheter og finne en ordning med disse, f.eks. i form av forsterket overvåking eller andre tiltak. Det er ingen tjent med.

Ansvar

Det er flere offentlige aktører med oppdrag langs grensen. Forsvaret, ved Garnisonen i Sør-Varanger, har som et av flere oppdrag ansvar for å overvåke grensen. I tillegg driver de utstrakt informasjonsvirksomhet om ferdsel ved grensen. Forsvarets personell har politimyndighet og opptrer dermed også på vegne av politiet. Politiet har ansvar for myndighetsutøvelse og straffeforfølgning og er jevnlig på patruljer i grenseområdene. Grensekommissariatet har ansvar for merking av grensen samt dialog med russiske myndigheter.

I Norge har vi valgt å tillate ferdsel tett inntil riksgrensen. Denne friheten innebærer at også den enkelte må ta ansvar. Dette ansvaret innebærer å sette seg inn i gjeldende regelverk og kart og utvise nødvendig aktsomhet.

Informasjon om regelverk finnes på https://www.politiet.no/tjenester/norsk-russisk-grense/og facebook @Norgesgrensekommissaer

Det finnes også gode gratis kartapper som gir god posisjonsbevissthet. Vi kan anbefale Hvor? og Norgeskart som gode alternativer

Med ønske om en problemfri båtsommer, og skitt fiske!

Kommentarer til denne saken